GEZİCİ İSG HİZMETLERİ

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 54567092

Konu: Gezici İsg Hizmetleri

GENELGE

2016/…

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, işyerlerinde çalışanların sağlık gözetimlerini yapılmasını zorunlu kılmıştır.

Mezkür Kanunun “sağlık gözetimi” başlıklı 15 inci maddesinin gereği yerine getirilirken, işyerlerinde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılması  esnasında hekimler tarafından ilgili mevzuat gereği meslek hastalığı ve maruziyet hakkında gerekli  kanaatin belirlenebilmesi ve ayrıca işyerleri ortamını çalışanlar üzerinde oluşturduğu etkilerin gözlenmesi; biyolojik, fizyolojik ve kimyasal ölçüm ve analizlerin yapılması ile mümkündür. Bu tetkikler işleri ortamındaki riskler ve çalışanın maruzuyetinin belirlenmesine yönelik ilgili mevzuat gereği yapılması gereken sağlık gözetimidir.

Ülkemiz, iş sağlığı hizmetlerine ilişkin 161 Sayılı ILO Sözleşmesini imzalamış olup söz konusu sözleşmede temel iş sağlığı hizmetlerinin işyerinde verilmesi tavsiye edilmektedir. İşyeri ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliği (İSG) koşulları  değerlendirilerek, temel iş sağlığı hizmetlerinin çalışma saatleri içinde işyerinde verilmesi; kolay, erişilebilir, etkili, hızlı ve verimli iş sağlığı hizmetlerinin sunulabilmesi adına önem arz etmektedir. İş sağlığı gözetimlerinin işyeri dışında verilmesi iş gücü, iş günü, üretim ve iş verimi kayıplarına neden olmaktadır. Diğer yandan, özellikle kimyasal maruziyetlere ilişkin bazı laboratuvar tetkikleri için numunelerin mesainin başlangıcında, ortasında ya da bitiminde hizmetleri kapsamındaki sağlık gözetimine esas tetkiklerin gezici İSG araçları ile sunulması gerekmektedir.

İş sağlığı hizmetleri kapsamında yapılan sağlık gözetimine ilişkin sorumluluk işverene ait olup, işveren tarafından bu sorumluluğun yerine getirilmesi sağlık gözetiminin zamanda ve düzenli yapılması ve nacak tetkiklerin işyeri ortamında yaptırılması ile mümkün olabilmektedir. 6331 sayılı Kanun’un 30 uncu maddesi çerçevesinde tıbbi laboratuar analizlerinin usul ve esasları ile bu ölçüm ve analizleri yapacak kişi ve kuruluşların nitelikleri Bakanlığımızca aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

 

 1. Genel Esaslar:

 

 • İş sağlığı hizmetleri kapsamında sağlık gözetimi amaçlı tıbbi tetkikler ve röntgen hizmetleri il sağlık müdürlüğünce izin verilen gezici İSG araçları kullanılarak yapılabilir. Gezici İSG hizmetleri; mezkur Kanun kapsamında İSG hizmeti vermeye yetkili işyeri sağlık ve güvenlik birimi (İSGM ) ile ortak sağlık ve güvenlik birimi (OSGB) tarafından sunulur. İSGB ve OSGB’ler B hizmeti Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılmış sağlık kurum ve kuruluşlarından hizmet alımı yöntemiyle de sunabilirler. Gezici İSG araçları başka bir kişi ve kurum/ kuruluşlarından hizmet alımı yöntemiyle de sunulabilirler. Gezici İSG araçları başka kişi ve kurum/kuruluşlar tarafından kullanılamaz.
 • Gezici İSG aracı, yukarıda belirtilen yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlar bünyesinde iş sağlığı hizmetlerinde tetkik ve numune taşıma amaçlı kullanılır. Gezici İSG araçları ile alınan numunelerin analizleri 09/10/2013 tarihli ve 28790 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Laboratuvar hükümleri uyarınca Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılmış tıbbi laboratuvarlarda yapılabilir. İSGB ve OSGB’lerde mezkur Yönetmelik ekinde yer alan ek-9 ‘da belirtilen tetkikler Yönetmelikte belirtilen basit hizmet laboratuarı şartlarını karşılanması kaydıyla yapılabilir. Bu laboratuvarlarda gezici İSG araçları ile alınan numunelerin analizleri yapılabilir.
 • Çalışanların sağlık gözetimine esas olan tetkiklerin iş yeri ortamında, gezici İSG aracı ile yapılabilmesi için bu Genelgede belirlenen kurallara uygun olarak halk sağlığı müdürlüğünün görüşü alınarak, il sağlık müdürlüklerince gezici İSG araçlarına kullanım amacı belirtilmek suretiyle Ek – 1 de yer alan izin belgesi düzenlenerek faaliyetine izin verilecektir. Gezici İSG araçları, izin belgesinde belirtilen kullanım amacı dışında kullanılmaz. İl sağlık müdürlüklerince izin belgesi düzenlenmeyen araçlar sağlık gözetimi amaçlı tıbbi tetkik ve röntgen hizmeti sunamaz.
 • Gezici İSG aracında hizmet verecek sağlık meslek mensupları adına ili sağlık müdürlüğünce Ek-2 de yer alan çalışma belgesi düzenlenir.
 • Gezici İSG aracı izin belgesi ve çalışma belgelerinin birer örneği gezici araç içinde bulundurulur.
 • Gezici İSG aracı izin belgesi ve çalışma programını, çalışma izni aldıkları ve hizmet verecekleri işyerlerinin bulunduğu il sağlık müdürlüklerine bir sonraki ayın çalışmasını beş iş günü öncesinden ayrı ayrı bildirecektir. Herhangi bir sebeple, çalışma programında belirtilen günde işyerine gidilememesi veya çalışma programında değişiklik olması durumunda önceden il sağlık müdürlüğünce bilgi verilecektir. İl sağlık müdürlüğü, halk sağlığı müdürlüğü ile birlikte gezici İSG araçlarını ve verdikleri hizmetleri işyeri ortamında en az yılda bir kez denetleyecek ve uygunsuz çalıştığı tespit edilenlerin izin belgeleri iptal edilecektir. Söz konusu denetimle ilgili planlama ili sağlık müdürlüğü tarafından halk sağlığı müdürlüğü  ile birlikte yapılır. Bu Genelgede belirlenen hususlara riayet etmeyen kişi ve kuruluşlar hakkında ilgili mevzuata göre işlem yapılır
 • Gezci İSG aracında halk sağlığı müdürlüğü ile birlikte il sağlık müdürlüğünce yapılan denetim ve değerlendirmeler neticesinde aracın gezici İSG aracı olarak hizmet veremeyeceğinin tespit edilmesi halinde durum tespit tutanağı düzenlenir. Tespit edilen eksiklik ve uygunsuzlukların giderilmesi için aracın sahibine 45 gün sütre verilir. Bu süre içinde gezici İSG aracı kullanılamaz. Verilen süre sonunda eksikliklerin giderilmemesi halinde  45 güne kadar ek süre talep edilebilir. Ek süre istenmemesi veya bu ek süre sonunda eksikliklerin giderilmemesi halinde il sağlık müdürlüğünce izin belgesi iptal edilerek araç üzerindeki yazı ve işaretler ile teknik ve tıbbi donanımın kaldırılması sağlanır. Yetki belgesi iptal edilen gezici İSG araçları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirilir.
 • Bu Genelge kapsamında, basit laboratuar tetkikleri ile direkt röntgen grafisi, endüstriyel tarama işitme testleri, solunum fonksiyon testleri ve biyolojik numune (kan, idrar, gaita, burum ve boğaz sürüntüsü ve benzeri) alma işlemleri işyeri hekimi tarafından değerlendirilebilir. İşyeri hekimi tarafından işe giriş ve periyodik muayene formuna değerlendirme sonucu yazılır ancak raporlama yapılamaz.
 • Bu genelgede yer almayan tetkiklerin yapıldığının tespiti halinde 922 sayılı Seriri Taharriyat ve Tahliyat Yapılan ve Masli Teamüller Aranılan Umuma Mahsus Bakteriyoloji ve Kimya Laboratuvarları Kanunu ile 3153 sayılı Radyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun hükümleri kapsamında işlem yapılması gerekmektedir. İSGB’lerde yerleşik şekilde röntgen hizmetlerinin verilmesi istendiğinde, röntgen cihazlarının kurulması ve kullanılması için TAEK ve Sağlık Bakanlığından 19/4/1937 tarih ve 3153 sayılı Radyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diger Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun kapsamında izin alınması gerekmektedir.
 • Bu Genelge ile yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlarda bu Genelgede yer almayan ve yetki aşımı niteliğindeki laboratuvar ve radyolojik tetkiklerin yapılıp yapılmadığının il sağlık müdürlükleri ve halk sağlığı müdürlüğü tarafından koordineli olarak en az yılda bir denetlenmesi, mevzuata aykırı işlemlerin tespiti halinde bu işlemlerin durdurulması ve ilgili Kanun hükümleri kapsamında işlem yapılması gerekmektedir.
 • İSGB ve OSGB’ lerde bu Genelgelerde yer almayan laboratuar ve radyolojik tetkiklerin yapılıp yapılmadığının il sağlık müdürlükleri ve halk sağlığı müdürlüğü ile koordineli olarak altı ayda bir denetlenmesi. Mevzuata aykırı işlemlerin tespiti halinde bu işlemlerin durdurulması ve ilgili Kanun hükümleri kapsamında işlem yapılması gerekmektedir.
 • Sağlık gözetimi amacıyla yapılacak tetkiklerden önce çalışan, işyeri hekimi tarafından muayene edilecektir.
 • İşveren uygulama için gerekli düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür. Tetkik sonuçları işyeri hekimlerine teslim edilecek ve sonuçlar işyeri hekimlerince mevzuatta belirtilen süre kadar saklanmak üzere işverene teslim edilecektir.
 • Kullanılan bütün tıbbi cihazlar, Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası titubb.titek.gov.tr. internet adresine kayıt edilmiş olmalıdır.
 • Bakanlığımız ve Çalışma ve Sosyal  Güvenlik Bakanlığınca görev ve yetkileri kapsamında işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği konularında ölçüm, inceleme ve araştırma yapmak, bu amaçla numune almak için kullandıkları gezici araçlar bu genelge hükümlerine tabi değildir.
 • Şikayetler il sağlık müdürlüğü tarafından sonuçlandırılır.

 

 1. Gezici İSG aracının standartları

 

 • Bu araçlar aşağıda belirtilen genel özellikleri taşımalıdır:
 1. Trafik muayene ve il sağlık müdürlüğünce yapılan kontrol, sonucunda uygunluk belgesi almış araçlar olmalıdır. Röntgen hizmeti sunacak gezici İSG araçları TAEK tarafından ayrıca lisanslandırılmış olmalıdır.
 2. Araçlar, panelvan, minibüs, midibüs, otobüs, kaptıkaçtı (pick- up) , kamyon, kamyonet veya treyler olabilir.
 3. Aracın kullanım amacını belirten mavi fosforlu yazı ve işaretler bulunmalıdır.

ç)   Aracın kullanım amacına uygun tıbbi ve teknik donanım bulunmalıdır.

 1. d) Her araçta asgari iki adet 2 litrelik yangin söndürme cihazı bulunmalıdır.
 2. e) Her araçta asgari birer adet emniyet kemeri keseceği, demir manivela ve imdat çekici bulunmalıdır.

2) Aracın kabini aşağıdaki özellikleri taşımalıdır:

 1. a) Uzunluk, genişlik ve yükseklikleri asgari aşağıdaki tabloda belirtilen ölçülerde olmalıdır. Arazi tipi veya tabloda belirtilmeyen özel araç üreticisinin orijinal dış ölçüleri muhafaza edilecektir.

 

 Gezici İSG aracı asgari kabin ölçüleri
 GENİŞLİK                          140 CM
 UZUNLUK                          290 CM
 YÜKSEKLİK                          175 Cm
 1. b) Kabinde havalandırma, ısıtma ve aydınlatma sistemler bulunmalıdır.
 2. c) İşitme testinin yapılıcağın aracın kabininde bulunan sessiz kabinde ayrıca aydınlatma ve havalandırma olmalıdır.

Aynı gezici İSG aracında solunum fonksiyon testi ve endüstriyel tarama işitme testi yapılabilir. Ancak gezici İSG aracında işitme taraması yapılırken içeride başka bir işlem yapılamaz. Röntgen çekimi amacıyla kullanılacak gezici İSG aracı başka bir amaçla kullanılamaz.

3 )  Gezici İSG aracı en fazla 15 yaşında olabilir.

 

 1. Gezici İSG araçları ile verilebilecek hizmetler

Gezici İSG araçları ile anlaşmalı işyerlerinde aşağıdaki hizmetler verilebilir:

 • 05/11/2013 tarihli ve 28812 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tozla Mücadele Yönetmeliği kapsamındaki işyerlerinde ve işyeri hekiminin PA akciğer radyografi çekimi yapılmasını gerek gördüğü işyerlerinde PA akciğer grafi çekim hizmetleri,
 • Endüstriyel tarama işitme testi,
 • Basit solunum fonksiyon testleri,
 • Temel / Basit laboratuar tetkikleri ile biyokimya, mikrobiyoloji ve toksikoloji testleri iin numune alma hizmetleri

 

Ç) Hizmete İlişkin standartlar

 

 • Röntgen Hizmetleri
 1. Kapsamı: Röntgen çekmek üzere izin belgesi düzenlenmiş gezici İSG aracı ile 05/11/2013 Tarihli ve 28812 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tozla Mücadele Yönetmeliği kapsamındaki işyerlerinde ve bu yönetmelik kapsamı dışında işyeri hekiminin PA akciğer radyografi çekimini gerek gördüğü işyerlerinde sadece PA akciğer filmi ( arka- ön akciğer grafileri) çekilebilir, başka bir tetkik ya da işlem yapılamaz.

Röntgen grafileri, ne amaçla çekilirse çekilsin, Uluslar arası Çalışma Örgütü Pnömokonyoz  Radyografileri Sınıflandırılması kalite standartlarına uygun olmalıdır.

 1. Donanım standartları ve teknik özellikleri;

 

 • Röntgen cihazı konvansiyonel veya dijital (DR ya da CD ) olabilir. Mikrofilm cihazları ve filmi kullanılamaz.
 • Akciğer filmi çekimi için güncel ILO Pnömokonyoz Radyografilerinin Uluslar arası Sınıflandırılması Kullanım Rehberine uygun teknik özellikte ve donanımda röntgen cihazı ve/veya sistemi kurulup cihazın/sistemin rehbere ve standartlara uygun çalışması için yeterli alanın (dedektör veya kaset- ışın mesafesi 1,5m’den az olmamalı, tercihen 1,8 m. Olmalıdır) ve TAEK lisansı için gerekli donanımların olması gerekmektedir. Röntgen çekimi sırasında araç sabitlenmelidir. Akciğer filmi çekimi güncel ILO Pnömokonyoz Radyografilerinin Uluslar arası Sınıflandırılması Kullanım Rehberine uygun yapılmalıdır.
 • Analog tetkiklerde mutlaka standart boyutlarda en az 35*35 filmler kullanılmalıdır. CR ya da DR tekniği kullanılmış tetkikler; en az 35*35 cm ebatlarındaki filme basılarak verilir veya dijital ortamda DICOM formatında (CD, hard disk veya flash bellek benzeri) işyerine teslim edilir. Dijital ortamda değerlendirilecek filmler için gezici İSG aracı sahibi, okuyucuya en az 21 inç tıbbi monitor tedarik etmekle yükümlüdür.
 1. c) Gerekli personel ve niteliği : Gezici İSG aracında PA Akciğer grafisi çekimi                     röntgen  teknikeri veya TAEK ‘ten ‘’Tanısal Radyolojide Radyasyondan Korunma ‘’ konusunda katılım belgesi almış radyoloji teknisyeni tarafından işyeri hekiminin gözetiminde yapılır.
 2. d) İzin belgesi işlemleri, kayıt ve bildirim: Röntgen çekimi amacıyla kullanılacak gezici     İSGaracı izin belgesi başvurusunda TAEK’den alınmış lisans belgesi ibraz edilecektir. İl sağlık müdürlüğünce TAEK lısans belgesinin geçerlilik süresi esas alınarak süreli izin belgesi düzenlenir. İzin belgesi süresi içerisinde il sağlık müdürlüğü, radyasyon güvenliği açısından röntgen çekimi amacıyla kullanılacak gezici İSG aracının TAEK tarafından kontrolünü talep edebilir.

 2) Endüstriyel tarama işitme testi( İşitme koruma amacıyla yapılan hava yolu tarama işitme testi)

 1.    a) Kapsamı: Çalışanların sağlık gözetimi amaçlı odyometri tetkikinin yapılmasını kapsar.
 2.   b) Donanım standartları ve teknik özellikleri: Endüstriyel tarama işitme testi için kullanılacak tarama odyometrisi ( taşınabilir tarama odyometri cihazıda kullanılabilir.) ve aksesuarları ile sessiz kabin yürürlükteki  ilgili ulusal veya uluslar arası standartlara veya mevzuata uygun şartları sağlamalıdır. Testler tercihen sessiz kabinde yapılmalıdır. Ancak, ortam ses düzeyinin sürekli olarak 30dB ‘in altında olduğu koşullarda da yapılabilir. Bu durumda, ortam ses ölçümü yapılarak teyit edilmeli ve raporlanmalı. Çevresel gürültüyü önleyici manşonlu kulaklık kullanılmalı, ve analiz “üçüncü oktav gürültü analizi” ile yapılmalıdır. Otomatik veya manuel odyometreler kullanılabilir.

Sessiz kabin ve odyometrelerin kalibrasyonu, cihazın yetkili servisleri tarafından yapılıp raporlanmalıdır. Kalibrasyon işlemi uluslar arası standartlar ile belirlenen kriterlere ve üretici tarafından belirlenen kriterlere göre yapılmalıdır. Odyometrilerin altı ayda bir, sessiz kabinlerin ise bir yılda bir defa kalibrasyonu yapılmalıdır. Ekipmana, kullanım sıklığına göre günlük veya haftalık olarak teknik ve hijyenik bakım yapılmalıdır.

c ) işitme tarama testinin yapılacağı odanın standartları:

 1. İşitme koruma amacıyla yapılan hava yolu tarama işitme testinin yapılacağı Araca kabine veya oda; tarama testini yapacak olan sağlık personelinin bulunacağı alanı, tarama testi yapılacak olan çalışanın bulunacağı sessiz kabin alanı veya testin uygulandığı çalışanın bulunduğu alan ve gerekli ekipmana ayrılmış olan toplam alanı ifade eder ve en az 4.0 metrekare olmalıdır.
 2. İşitme tarama testinin yapılacağı oda veya sessiz kabin alanındaki ortam gürültüsü 30dB den düşük düzeyde tutulmasının mümkün olduğu durumlarda tarama testinin yapılacağı alanın ses geçirmez ve titreşimsiz olması zorunlu değildir. Ancak bu ortamın sağlanmadığı durumlarda ses geçirmez ve titreşimsiz kabin kurulumu dahil gürültü düzeyini 30dB altına düşürecek teknik önlemlerin alınması zorunludur.
 3. İşitme tarama testini yapılacağı oda veya sessiz alanındaki ortam gürültüsü 30dB den düşük olmalıdır.
 4. Sessiz kabin, aracın sürüş tekniği ile dengesini bozmayacak ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmayacak şekilde araç içinde sabitlenir. İşitme tarama testinin yapılacağı oda veya kabin alanında yeterli ısıtma, havalandırma ve aydınlatma ile gerekli hijyen sağlanır. İşitme testi gezici İSG aracında yapılacaksa aracın titreşimini önleyecek şekilde sabitlenmesi yapılır.

ç) Gerekli personel ve niteliği: Endüstriyel tarama işitme testleri kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı, odyolog, odyometri  teknikeri, meslek yüksekokullarının odyometri programından mezun sağlık teknikeri tarafından yapılır.

 1. d) Sonuçların değerlendirilmesi: Testi yapan sağlık meslek mensubu tarafından test sonuçları ön değerlendirmeye tabi tutulur ve test sonucu işyeri hekimi tarafından değerlendirilir. Gürültüye bağlı işitme kaybı şüphesi taşıyan çalışanlar ileri tetkik ve değerlendirme için Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmesi bulunan sağlık hizmet sunucusunda sevk edilir.

       3) Solunum Fonksiyon Testi

a)Kapsamı: Çalışanların sağlık gözetimi amaçlı basit spirometre cihazı ile yapılan solunum fonksiyon testi hizmeti kapsar

b)Donanım standartları ve teknik özellikleri: Spirometre cihazı uluslar arası standartlarda olmalı, uygun standartlarda kalibrasyonu yapılabilmeli ve güvenilir olmalıdır. Test cihazı aşağıda belirtilen yeterliliklere sahip olması gerekir.

 

 • Hacim : > 8 lt
 • Doğruluk: +-%3 veya +- 0,050 lt
 • Akım : 0-14 lt/sn
 • Zaman: > 15 sn (3)

 

 1. c) Gerekli personel ve niteliği: Solunum fonksiyon testleri sağlık meslek mensupları tarafından yapılır.

ç) Sonuçların değerlendirilmesi: Test sonuçları göğüs hastalıkları uzmanı, iş ve meslek hastalıkları uzmanı ya da spirometri eğitimini tamamlamış işyeri hekimi tarafından değerlendirilir.

                4) Numune Alma ve Laboratuvar Tetkikleri

 1. a) Kapsamı : Gezici İSG araçlarında 09/10/2013 tarihli ve 28790 sayılı Resmi  Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Laboratuvar Yönetmeliği hükümlerine uygunluğunu sağlamak kaydı ile temel/ basit laboratuar tetkikleri için numune alımı ile işyerinde Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliğinde muayenehanelerde yapılabileceği belirtilen tetkikler yapılabilir. Çalışanların sağlık gözetimi kapsamında yapılaması gereken biyokimya, hematoloji, mikrobiyoloji ve toksolojik testleri esnasında gerekli olan numunelerin alınmasını kapsar. Toksiloji testleri için alınan numunelerin tetkikleri Bakanlıkça ruhsatlandırılmış tıbbi laboratuarlarda yapılabilir.

b)Donanım standartları ve teknik özellikleri : 09/10/2013 tarih ve 28790 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği hükümlerine uygunluğunu sağlamak kaydı ile numuneler transfer edilir. Numunelerden santrifüj edilmesi gerekenlerin santrifüj işlemi taşınma öncesinde tamamlanmış olmalıdır. Uygun koşullarda ve uygun ısıda taşınması sağlanacak gerekli donanım sağlanacak şekilde soğuk zincirin sağlanması için numune taşıma kapları ve buzdolabi bulunmalı ve numunelerin taşınma esnasında zarar görmesini engelleyecek uyğun taşıma kapları bulundurulmalıdır. Taşıma esnasındaki ısı takip edilerek kayıt altına alınır. Tüm bu işlemler işyeri hekimi sorumluluğunda yapılır.

 1. Gerekli personel ve niteliği:Laboratuvar teknisyeni/teknikeri, ebe, hemşire, sağlık memuru unvanlı sağlık mensuplarından biri bulundurulur.

ç)Laboratuvar teknisyeni/teknikeri tarafından çalışılan icat sonuçları işyeri hekimi tarafından değerlendirilir. Tıbbi Laboratuvar Yönetmeliğine göne uzman / uzman hekim tarafından raporlanması gereken testlerin sonuçları Bakanlıkça ruhsatlandırılmış tıbbi laboratuarlarda görev yapan ilgili uzman/ uzman hekim tarafından onaylayarak işyeri hekimine verilir.

1593 sayılı Kanun kapsamındaki muayeneye esas laboratuar tetkiklerinin yapılması                                 amacıyla numunelerin Bakanlığımızca izin verilen gezici İSG araçları ile kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı sağlık tesisleri ve Bakanlığımızca ruhsatlandırılmış özel sağlık kuruluşları bünyesinde bulunan 992 sayılı Seriri Taharriyat ve Tahlilat Yapılan ve Masli Teamüller Aranılan Umuma Mahsus Bakteriyoloji ve Kimya Laboratuvarı Kanunu kapsamında ruhsatlandırılmış tıbbi laboratuarlara Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak transferi sağlanır. Sonuçlar bu kurallara göre tetkikin çalışıldığı laboratuar sorumlu hekimince onaylanarak teslim edilir.

 

 1. Kayıt işlemleri: Numuneler etiketlemiş ve numunelerin kimliklendirilmesi için gerekli bilgiler (numunenin kime ait olduğu, kim tarafından alındığı, numune alınma, laboratuvar teslim ve işlem saat ve tarih bilgileri, numune türü vb) kayıt altına alınmış olmadır.

Bilgilerini ve 6331 sayılı Kanun kapsamında işyeri hekimleri tarafından verilecek sağlık gözetimi kapsamında yapılması gereken tıbbi tetkik hizmetlerinin gezici İSG araçları ile verilmesine yönelik iş ve işlemlerin bu Genelge kapsamında yürütülmesi  hususunda gereğini rica ederim.

 

 

Prof. Dr. Eyüp GÜMÜŞ

Bakan a.

Müsteşar